පන්නරය – Poem

ඉඩෝරයක සිරි ගෙනවියළී ඉරි තැලී ඇති විට       දළු දා ලියලන්නට සිත් බිම   පැතුවෙමි මල් වරුසාවසින ලෙසට ....  පිල් විදහා නැටුවෙමිමයුරකු විලසලද විගස ප්‍රථමමල් වැහි බිඳ ....නොලදිමි සතුට දිගු කලඅමෝරා වැහි ඇද හැළුණෙන්....     පුපුරමින් හෙන හඩ තැන තැනදුරස් කරමින් මල් වරුසා සදහටම!!එනමුදු, යලිත් දළු ලා ඇත සිත් බිමමල් වරුසාවෙන් නම් නොවදෙකොපුල සිසාරා ගලා හැළුණුකදුළු වරුසාවෙ පන්නරයෙන් මිස...!!

Mother Nature

No one can survive on this blue planet,Hurting or destroying you…‘Coz the creator, the healer,and the one who gives life to all is you…Each breeze of wind blowing across the world,Each piece of seed growing around the world,Each drop of water flowing through the world,Remind us how wonderful you are to the world…. Beautiful Scenery …

Her Inner Light

Her weeping petals around her soul,She hides herself from this cruel world,The cold wind of rejections….The deceitful drops of rain.….Just as every day; make her feel useless; All she seeks for a glimpse of sunshine,Just to bloom from this misery….Oh! Suddenly saw a golden ray of sunshine,Through those gloomy clouds, all so glittery…. She thought …