පන්නරය – Poem

ඉඩෝරයක සිරි ගෙන
වියළී ඉරි තැලී ඇති විට       
දළු දා ලියලන්නට සිත් බිම   
පැතුවෙමි මල් වරුසා
වසින ලෙසට ….  

පිල් විදහා නැටුවෙමි
මයුරකු විලස
ලද විගස ප්‍රථම
මල් වැහි බිඳ ….


නොලදිමි සතුට දිගු කල
අමෝරා වැහි ඇද හැළුණෙන්….     
පුපුරමින් හෙන හඩ තැන තැන
දුරස් කරමින් මල් වරුසා සදහටම!!එනමුදු, 

යලිත් දළු ලා ඇත සිත් බිම
මල් වරුසාවෙන් නම් නොව
දෙකොපුල සිසාරා ගලා හැළුණු
කදුළු වරුසාවෙ පන්නරයෙන් මිස…!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: